English  
     
 
 
  會員福利
  入會資格
  申請成為會員方法
  會籍退出方法
 
  會員福利
 

 • 定期收到本中心季刊
 • 可優先報名參加本中心為會員舉辦的活動
 • 以優惠價報名參加本會舉辦的活動(優惠詳情以個別活動公佈為準)
 • 可登記使用中心大堂的電腦
 • 可登記外借中心大堂的圖書
 
 
 
  入會資格
 

 • 需填寫本中心入會申請表格
 • 必須為西區居民
 • 需連同申請人之住址証明(如水、電費單等)郵寄或親身交回本中心
 • 費用全免

 

 
 
 
  申請成為會員方法
 

填寫下列表格,連同申請人之住址証明,郵寄或親自交回:

堅尼地城北街12采逸軒地下

恩悅綜合家庭服務中心

 恩悅會員申請表(下載)

恩悅會員申請表

 
 
 
  會籍退出方法
 

 • 申請者可致電、郵寄信件或親臨本中心通知職員取消會籍
 • 申請者如遷離本中心服務範圍,其會籍會自動取消
 
 
 
 
 
 
香港公教婚姻輔導會 © 版權所有